Algemene voorwaarden

Boerderij De Boerinn, Mijzijde 6 3471 GM Kamerik.
tel: 0348 40 12 00 mail: info@deboerinn.nl

Winteractiviteiten Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden
Wegenoverzicht: Bekijk het wegenoverzicht van snelweg A12!
Stel je vraag

Stel hieronder jouw vraag en wij antwoorden binnen een dag op jouw vraag.
Liever direct bellen? Bel gerust naar 0348 - 401200

1. Boerderij De Boerinn

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen besloten vennootschap “De Boerinn”, hierna vermeld als “de opdrachtnemer”, en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft of heeft gegeven, hierna vermeld als “de opdrachtgever”.
 2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten of te verlenen diensten.
 3. Indien de opdrachtgever een maatschap, vennootschap of rechtspersoon is, zijn de algemene voorwaarden van opdrachtnemer niet op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden per bank of per giro of contant in geldige Nederlandse valuta.
 2. Bij betaling per bank of giro dient 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 50% van het overeengekomen bedrag te zijn voldaan op rekening van de opdrachtnemer. Het restant dient binnen twee weken na ontvangst van de eindfactuur te zijn voldaan. Hiervoor verstrekt de opdrachtnemer een factuur. Een aanbetalingsfactuur wordt verstuurd bij een boeking boven de €1.000,-
 3. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag van en direct na afloop van de georganiseerde activiteiten of verleende diensten tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indien binnen 14 dagen na afloop van de bezoekdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is er sprake van verzuim en is de opdrachtnemer gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
 5. Kosten die de opdrachtnemer dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de vordering. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 3: Aantal deelnemers, garantieomzet en wijzigingen

 1. Boerderij de Boerinn organiseert begeleide activiteiten en catering voor een minimum aantal van 10 personen. Het minimum aantal van 10 personen geldt niet voor de escaperoom en onbegeleide activiteiten zoals kanovaren, suppen en klompengolf.
 2. Opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten dienen te worden georganiseerd, met inachtneming van lid 1.
 3. De opdrachtnemer hanteert voor particulieren en bedrijven een garantieomzet van 80% van de omzet die bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. Deze garantieomzet wordt minimaal in rekening gebracht.
 4. Wijzigingen in bestaande opdrachten/reserveringen:
 • Wijzigingen kunnen tot 7 dagen voor de bezoekdatum worden doorgegeven, waarbij de opdracht tot maximaal de garantieomzet kan worden aangepast.
 • Binnen 7 dagen voor de bezoekdatum kan het aantal deelnemers aan de activiteiten zoals poldersport, klompengolf etc. worden aangepast. Daarbij geldt echter altijd het minimale aantal deelnemers per activiteit en de overeengekomen omzetgarantie als ondergrens.
 • Op de bezoekdatum en daarna kunnen er geen aantallen meer worden gewijzigd.
 1. Gaat het om een wijziging van de opdracht die leidt tot een omzet boven de overeengekomen omzet, dan wordt deze aanvullende omzet ook in rekening gebracht.

Artikel 4: Annuleren

 • Annuleren kan kosteloos tot 60 dagen voorafgaand de bezoekdatum.
 • Bij annulering tussen 30 en 60 dagen voorafgaand de bezoekdatum is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering tussen 14 en 30 dagen voorafgaand de bezoekdatum is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voorafgaand de bezoekdatum is het totale factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 5: Verschuiven
Het verschuiven van een gemaakte reservering kan tot uiterlijk 3 dagen voorafgaand de oorspronkelijk overeengekomen datum. Daarbij gelden de volgende voorwaarden;

 • Er moet sprake zijn van een valide reden zoals ziekte of overlijden;
 • De reeds door ons ingekochte catering (food) wordt doorbelast;
 • De reeds door ons ingekochte externe diensten zoals foodtrucks en activiteiten worden voor 50% doorbelast;
 • De eventueel geboekte ruimte(n) zal voor 50% worden doorbelast;
 • De oorspronkelijke aanbetaling dient te zijn voldaan en verschuift mee naar de nieuwe datum;
 • Een nieuwe datum dient binnen 2 maanden na de aangegeven verschuiving te zijn vastgesteld.

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer en uitsluiting aansprakelijkheid opdrachtnemer

 1. Deelnemers zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan de activiteiten kunnen bemoeilijken te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
 2. Het ontbreken van (eventueel) zwemdiploma’s is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (school, ouders of familie).
 3. Deelname geschiedt op eigen risico. Niet meedoen aan bepaalde onderdelen zal geen nadelige gevolgen hebben op het wedstrijdverloop.
 4. De opdrachtnemer en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers.
 5. Het arrangement vindt ook bij slecht weer plaats, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, of het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van de deelnemer(s) in gevaar komt. De opdrachtnemer zal in dit geval een alternatief programma aanbieden wat inhoudelijk kan afwijken van het oorspronkelijke programma.
 6. Alle bezoekers dienen zich aan de huisregels van de opdrachtnemer te houden.

Artikel 7: Nieuws- en reclameberichten

 1. Boerderij de Boerinn stuurt mogelijk één of meerdere keren per maand een nieuws- en reclamebericht op basis van de verzamelde contactgegevens door de optie of reservering.
 2. Ontvangers staan vrij zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief/ aan te geven berichten niet langer te willen ontvangen.

2. Camping De Boerinn
Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, caravan, safaritent, trekkershut.
 2. opdrachtnemer: Boerderij de Boerinn, het bedrijf dat de camping beheert;
 3. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
 4. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op de camping.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking het overeengekomen vakantieverblijf voor de overeengekomen periode.
 2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3: Betaling, annulering en tussentijdse beëindiging

 1. De totale reissom van het verblijf dient op locatie te worden voldaan.
 2. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een schadeloosstelling verschuldigd.

De schadeloosstelling bedraagt:

 • Annuleren kan kosteloos tot 60 dagen voorafgaand de eerste dag van het bezoek.
 • Bij annulering tussen 30 en 60 dagen voorafgaand de eerste dag van het bezoek is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering tussen 14 en 30 dagen voorafgaand de eerste dag van het bezoek is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voorafgaand de eerste dag van het bezoek is het totale factuurbedrag verschuldigd.

 Artikel 4: Gedragsregels

 1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
 2. Camping de Boerinn is een gezinscamping waar gastvrijheid, veiligheid, duurzaamheid en ontspanning belangrijke hoekstenen zijn. Hieronder de belangrijkste regels voor u op een rijtje;
 • Versterkte muziek is niet toegestaan.
 • Na 22:00 is het rustig op de camping met uitzondering van georganiseerde activiteiten.
 • Het hek vooraan de oprijlaan is gesloten van 23:00 uur tot en met 6:00 uur. Gelieve hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Mocht u een keer later aankomen dan kunt u een nummer bellen en zal het hek geopend worden. Dit nummer ontvangt u bij aankomst op onze camping
 • Barbecueën is alleen op gas toegestaan.
 • Zelf vuurtje stoken is toegestaan mits er gebruik gemaakt wordt van een vuurkorf, op een door Boerderij De Boerinn aangewezen locatie.
 • Graag afval zoveel mogelijk scheiden. Voorzieningen zijn hiervoor aanwezig.
 • Auto’s worden op de bijliggende parkeerplaats geparkeerd en niet op het campingveld zelf. Dit in verband met de veiligheid van onze gasten.
 • Drone vliegen is niet toegestaan.
 • Dieren mogen NIET worden gevoerd. Het is wel mogelijk om in de ochtend mee te lopen met de dierenverzorger.
 • Het terrein is geschikt gemaakt voor kinderen maar het blijft een Boerderij waar van alles gebeurd. Gelieve uw kind (eren) hierop te attenderen en ook zelf toe te zien op de veiligheid.

Artikel 5 : Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
 2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn logés, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.
 3. De recreant is verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan activiteiten kunnen bemoeilijken te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Poldersport onderdelen zijn op eigen risico, dichte (water)schoenen zijn verplicht.
 4. Ouders blijven eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Zwemvesten zijn gratis beschikbaar.
 5. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van € 500.000,00.

Artikel 6: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 7: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie

 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 2. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
 3. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 

Kamerik, november 2022

Boerderij de Boerinn

KvK nr. 30195142

Blijf op de hoogte!

Ontvang kortingen, het laatste nieuws in onze maandelijkse nieuwsbrief in je mail:

Whatsapp for Business