Algemene voorwaarden

Boerderij De Boerinn, Mijzijde 6 3471 GM Kamerik.
tel: 0348 40 12 00 mail: info@deboerinn.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen besloten vennootschap “De Boerinn”, hierna ook “de opdrachtnemer”, en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan de opdrachtgever opdracht geeft of heeft gegeven, hierna “de opdrachtgever”.
 2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten.
 3. Indien de opdrachtgever een maatschap, vennootschap of rechtspersoon is, zijn algemene voorwaarden van opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden per bank of per giro of contant in geldige Nederlandse valuta.
 2. Bij betaling per bank of giro dient 14 dagen na ontvangst van de aanbetaling factuur 50% van het overeengekomen bedrag te zijn voldaan op rekening van de opdrachtgever, het restant dient binnen twee weken na ontvangst van de eindfactuur te zijn voldaan. Hiervoor verstrekt de opdrachtgever een factuur. Een aanbetalingsfactuur wordt verstuurd bij een boeking boven de €1.000,00.
 3. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag van en direct na afloop van de door de opdrachtgever georganiseerde activiteiten, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indien binnen 14 dagen na afloop van de activiteiten geen betaling heeft plaatsgevonden, is er sprake van verzuim en is de opdrachtgever gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
 5. Kosten die de opdrachtgever dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de vordering. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 3: Aantal deelnemers, Garantieomzet en Wijzigingen

 1. Boerderij de Boerinn organiseert begeleide activiteiten en catering voor een minimum aantal van 10 personen. Het minimum aantal van 10 personen geldt niet voor de poldertochten (kano, step en wandel), boerengolf, de escaperoom en klompengolf.
 2. Opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten dienen te worden georganiseerd, met inachtneming van lid 1.
 3. De opdrachtgever hanteert voor particulieren een garantieomzet van 80% van de omzet die bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. De opdrachtgever hanteert voor bedrijven een garantieomzet van 80% van de omzet die bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. Deze garantieomzet wordt minimaal in rekening gebracht.
 4. Wijzigingen in het aantal personen:
 5. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot 7 dagen van te voren worden doorgegeven, waarbij de opdracht tot maximaal de garantieomzet kan worden aangepast.
 6. Binnen 7 dagen kunnen er geen wijzigingen in de opdracht worden doorgegeven zonder financiële consequenties. De volledige omzet die in de opdracht is overeengekomen dient te worden voldaan.
 7. Gaat het om een wijziging van de opdracht die leidt tot een omzet boven de overeengekomen omzet, dan wordt deze aanvullende omzet ook in rekening gebracht.

Artikel 4: Annuleren

 1. Annuleren kan zonder kosten tot 60 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten.
 2. Bij annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.
 3. Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
 4. Bij annulering binnen 14 dagen is het totale factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer en uitsluiting aansprakelijkheid opdrachtnemer

 1. Deelnemers zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan de activiteiten kunnen bemoeilijken te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
 2. Het ontbreken van (eventueel) zwemdiploma’s is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (school, ouders of familie).
 3. Deelname geschiedt op eigen risico. Niet meedoen aan bepaalde onderdelen zal geen nadelige gevolgen hebben op het wedstrijdverloop.
 4. De opdrachtgever en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers.
 5. Het arrangement vindt ook bij slecht weer plaats, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, of het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van de deelnemer(s) in gevaar komt. De opdrachtgever zal in dit geval haar risico best doen een alternatief programma aan te bieden.
 6. Alle bezoekers dienen zich aan de huisregels van de opdrachtgever te houden.

Artikel 6: Nieuws- en reclameberichten

 1. Boerderij de Boerinn stuurt mogelijk één of meerdere keren per maand een nieuws- en reclamebericht op basis van de verzamelde contactgegevens door de optie of reservering.
 2. Ontvangers staan vrij zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief/ aan te geven berichten niet langer te willen ontvangen.

 

 

 

Blijf op de hoogte!

Ontvang kortingen, het laatste nieuws in onze maandelijkse nieuwsbrief in je mail: