Algemene voorwaarden

Boerderij De Boerinn, Mijzijde 6 3471 GM Kamerik.
tel: 0348 40 12 00 mail: info@deboerinn.nl

Winter '22/'23 Winkelwagen 0

Algemene voorwaarden

Let op: Wegens gestegen inkoop- en energiekosten zullen onze tarieven per 1/1/2023 worden verhoogd met 5% tot 10%.
In onze nieuw uitgebrachte offertes en bevestigingen mbt reserveringen die in 2023 gaan plaatsvinden tref je de juiste tarieven.

1. Boerderij De Boerinn

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen besloten vennootschap “De Boerinn”, hierna ook “de opdrachtnemer”, en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan de opdrachtgever opdracht geeft of heeft gegeven, hierna “de opdrachtgever”.
 2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten.
 3. Indien de opdrachtgever een maatschap, vennootschap of rechtspersoon is, zijn algemene voorwaarden van opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden per bank of per giro of contant in geldige Nederlandse valuta.
 2. Bij betaling per bank of giro dient 14 dagen na ontvangst van de aanbetaling factuur 50% van het overeengekomen bedrag te zijn voldaan op rekening van de opdrachtgever, het restant dient binnen twee weken na ontvangst van de eindfactuur te zijn voldaan. Hiervoor verstrekt de opdrachtgever een factuur. Een aanbetalingsfactuur wordt verstuurd bij een boeking boven de €1.000,00.
 3. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag van en direct na afloop van de door de opdrachtgever georganiseerde activiteiten, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indien binnen 14 dagen na afloop van de activiteiten geen betaling heeft plaatsgevonden, is er sprake van verzuim en is de opdrachtgever gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
 5. Kosten die de opdrachtgever dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de vordering. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 3: Aantal deelnemers, Garantieomzet en Wijzigingen

 1. Boerderij de Boerinn organiseert begeleide activiteiten en catering voor een minimum aantal van 10 personen. Het minimum aantal van 10 personen geldt niet voor de poldertochten (kano, step en wandel), boerengolf, de escaperoom en klompengolf.
 2. Opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten dienen te worden georganiseerd, met inachtneming van lid 1.
 3. De opdrachtgever hanteert voor particulieren een garantieomzet van 80% van de omzet die bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. De opdrachtgever hanteert voor bedrijven een garantieomzet van 80% van de omzet die bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. Deze garantieomzet wordt minimaal in rekening gebracht.
 4. Wijzigingen in het aantal personen:
 5. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot 7 dagen van te voren worden doorgegeven, waarbij de opdracht tot maximaal de garantieomzet kan worden aangepast.
 6. Binnen 7 dagen kunnen er geen wijzigingen in de opdracht worden doorgegeven zonder financiële consequenties. De volledige omzet die in de opdracht is overeengekomen dient te worden voldaan.
 7. Gaat het om een wijziging van de opdracht die leidt tot een omzet boven de overeengekomen omzet, dan wordt deze aanvullende omzet ook in rekening gebracht.

Artikel 4: Annuleren

 1. Annuleren kan zonder kosten tot 60 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten.
 2. Bij annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.
 3. Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
 4. Bij annulering binnen 14 dagen is het totale factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer en uitsluiting aansprakelijkheid opdrachtnemer

 1. Deelnemers zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan de activiteiten kunnen bemoeilijken te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
 2. Het ontbreken van (eventueel) zwemdiploma’s is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (school, ouders of familie).
 3. Deelname geschiedt op eigen risico. Niet meedoen aan bepaalde onderdelen zal geen nadelige gevolgen hebben op het wedstrijdverloop.
 4. De opdrachtgever en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers.
 5. Het arrangement vindt ook bij slecht weer plaats, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, of het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van de deelnemer(s) in gevaar komt. De opdrachtgever zal in dit geval haar risico best doen een alternatief programma aan te bieden.
 6. Alle bezoekers dienen zich aan de huisregels van de opdrachtgever te houden.

Artikel 6: Nieuws- en reclameberichten

 1. Boerderij de Boerinn stuurt mogelijk één of meerdere keren per maand een nieuws- en reclamebericht op basis van de verzamelde contactgegevens door de optie of reservering.
 2. Ontvangers staan vrij zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief/ aan te geven berichten niet langer te willen ontvangen.

2. Camping De Boerinn

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, caravan;
 2. ondernemer: Camping de Boerinn, het bedrijf die de camping beheert;
 3. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
 4. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op de camping. 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking het overeengekomen vakantieverblijf voor de overeengekomen periode.
 2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3: Betaling, annulering en tussentijdse beëindiging

 1. De totale reissom van het verblijf dient vooraf te worden voldaan op de datum zoals vermeld op de factuur met uitzondering van de toeristenbelasting. Deze laatste dient op locatie te worden voldaan.
 2. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd.

De schadeloosstelling bedraagt:

 • bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;

 Artikel 4: Gedragsregels

 1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
 2. Camping de Boerinn is een gezinscamping waar gastvrijheid, veiligheid, duurzaamheid en ontspanning belangrijke hoekstenen zijn. Hieronder de belangrijkste regels voor u op een rijtje.
 • Geen versterkte muziek toegestaan.
 • Na 22:00 is het rustig op de camping met uitzondering van georganiseerde activiteiten.
 • Het hek vooraan de oprijlaan is gesloten van 23:00 uur tot en met 6:00 uur. Gelieve hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Mocht u een keer later aankomen dan kunt u een nummer bellen en zal het hek geopend worden. Dit nummer ontvangt u bij aankomst op onze camping
 • Barbecueën is alleen op gas toegestaan.
 • Zelf vuurtje stoken is niet toegestaan.
 • Graag afval zoveel mogelijk scheiden. Voorzieningen zijn hiervoor aanwezig.
 • Auto’s worden op de bijliggende parkeerplaats geparkeerd en niet op het campingveld zelf. Dit in verband met de veiligheid van onze gasten.
 • Drone vliegen is niet toegestaan.
 • Dieren mogen NIET worden gevoerd. Het is wel mogelijk om in de ochtend mee te lopen met de dierenverzorger.
 • Het terrein is geschikt gemaakt voor kinderen maar het blijft een Boerderij waar van alles gebeurd. Gelieve uw kind (eren) hierop te attenderen en ook zelf toe te zien op de veiligheid.

Artikel 5 : Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
 2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.
 3. De recreant is verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan activiteiten kunnen bemoeilijken te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Poldersport onderdelen zijn op eigen risico, dichte (water)schoenen zijn verplicht.
 4. Ouders blijven eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Zwemvesten zijn gratis beschikbaar.
 5. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van € 500.000,00.

Artikel 6: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 7: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie

 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 2. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
 3. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 

Kamerik, juni 2019

Camping de Boerinn

KvK nr. 30195142

 

 

 

 

Blijf op de hoogte!

Ontvang kortingen, het laatste nieuws in onze maandelijkse nieuwsbrief in je mail: