Boerderij De Boerinn, Mijzijde 6 3471 GM Kamerik.
tel: 0348 40 12 00 mail: info@deboerinn.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen besloten vennootschap “De Boerinn”, hierna ook “de opdrachtnemer”, en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan De Boerinn opdracht geeft of heeft gegeven, hierna “de opdrachtgever”.
2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten.
3. Indien de opdrachtgever een maatschap, vennootschap of rechtspersoon is, zijn algemene voorwaarden van opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Betaling

1. Betaling dient te geschieden per bank of per giro of contant in geldige Nederlandse valuta.
2. Bij betaling per bank of giro dient 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingfactuur 50% van het overeengekomen bedrag te zijn voldaan op rekening van De Boerinn, het restant dient binnen twee weken na ontvangst van de eindfactuur te zijn voldaan. Hiervoor verstrekt de Boerinn een factuur. Indien niet voor aanvang van de activiteiten 50% van het overeengekomen bedrag per bank of giro is voldaan, dient contant te worden betaald. Een aanbetalingsfactuur wordt verstuurd bij een boeking boven de €1.000,00.
3. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag van en direct na afloop van de door De Boerinn georganiseerde activiteiten, tenzij anders is overeengekomen.
4. Indien binnen 14 dagen na afloop van de activiteiten geen betaling heeft plaatsgevonden, is er sprake van verzuim en is De Boerinn gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
5. Kosten die De Boerinn dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de vordering. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 3: Aantal deelnemers, Garantieaantal en Wijzigingen

1. De Boerinn organiseert begeleide activiteiten en catering voor een minimum aantal van 10 personen. Het minimum aantal van 10 personen geldt niet voor de poldertochten (kano, step en wandel), boerengolf, frisbeegolf en klompengolf.
2. Opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten dienen te worden georganiseerd, met inachtneming van lid 1.
3. De Boerinn hanteert bij een groepsgrootte tot 50 personen een garantieaantal van 75% van het aantal personen dat bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. Bij een groepsgrootte boven de 50 personen hanteert de Boerinn een garantieaantal van 90% van het aantal personen dat bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. Dit garantieaantal wordt minimaal in rekening gebracht.
4. Wijzigingen in het aantal personen:
a. Wijzigingen waarbij het aantal personen lager is dan het opgegeven aantal, maar hoger dan het garantieaantal, kunnen tot 7 dagen van te voren zonder financiële consequenties doorgegeven worden. Het gewijzigde aantal personen wordt dan in rekening gebracht.
b. Indien tot 7 dagen van te voren een aantal wordt doorgegeven dat lager ligt dan het garantieaantal, blijft het garantieaantal van kracht.
c. Binnen 7 dagen kunnen er geen wijzigingen in het aantal personen worden doorgegeven zonder financiële consequenties.
d. Gaat het om een wijziging van het aantal personen boven het opgegeven aantal, dan wordt het aantal personen boven het opgegeven aantal ook in rekening gebracht.

Artikel 4: Annuleren

1. Annuleren kan zonder kosten tot 60 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten.
2. Bij annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.
3. Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 14 dagen is het totale factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer en uitsluiting aansprakelijkheid opdrachtnemer

1. Deelnemers zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan de activiteiten kunnen bemoeilijken te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
2. Het ontbreken van (eventueel) zwemdiploma’s is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (school, ouders of familie).
3. Deelname geschiedt op eigen risico. Niet meedoen aan bepaalde onderdelen zal geen nadelige gevolgen hebben op het wedstrijdverloop.
4. De Boerinn en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers.
5. Het arrangement vindt ook bij slecht weer plaats, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, of het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van de deelnemer(s) in gevaar komt. De Boerinn zal in dit geval haar best doen een alternatief programma aan te bieden.
6. Alle bezoekers dienen zich aan de huisregels te houden van Boerderij de Boerinn.

Blijf op de hoogte!

Ontvang kortingen, het laatste nieuws in onze maandelijkse nieuwsbrief in je mail: